MTÜ Mägilased avalik pöördumine erakondade poole seoses vibujahi temaatikaga

Lugupeetud erakondade esindajad ja Riigikogu liikmed-kandidaadid!

Seoses valimiskampaaniaga on paljud täitnud ära MTÜ Loomus koostatud valimiskompassi. Tutvudes seal avaldatud seisukohtadega vibujahi osas oleme aga siiralt murelikud, kuidas MTÜ Loomus vibujahivastane, teadusuuringuid eirav ja vibujahti puudutavat infot manipuleeriv propaganda tundub olevat leidnud viljaka pinnase.

Näited Loomuse levitatavatest valeväidetest:

* 27.07.2022 TV3 „Suvised seitsmesed“ otse-eetris Loomuse esindaja valetas ja esitas manipuleeritud videomaterjali (oleme TV3 sellest informeerinud) – eetris näidati valgesaba-pampahirve (mitte metskitse), uluk ei piinelnud, vaid suri loetud sekundite jooksul (8-10sek), mida on originaalvideos ka näha, kopsu tabamuse tagajärjel. Sama materjali esitatakse jätkuvalt Loomuse lehel.

* meil puuduvad andmed, et Euroopas oleks viimastel aastatel vibujahti keelatud üheski riigis, kuid seadustatud või laiendatud on seda mitmetes nagu näiteks Soome, Belgia, Gröönimaa, Bulgaaria, Slovakkia, Türgi. Aktiivsed arutelud vibujahi seadustamise ja/või laiendamise üle, toetudes teadusuuringutele, käivad hetkel näiteks järgmistes riikides – Rootsi, Saksamaa, Tšehhi, Taani. Maailma ja Euroopa vibujahti lubavate riikide kaart on leitav nii Euroopa Vibujahi Föderatsiooni : https://europeanbowhunting.org/nations/ kui eestikeelsel lehel www.vibujaht.ee

* Loomus väidab, et vibujahi näol on tegemist on väikese sihtgrupi julma meelelahutusega – USA-s kütitakse igal aastal üle 6 miljoni valgesaba-pampahirve, nendest u 25% vibudega. Vibujahti soodustatakse lausa erisuste loomisega – nt vibujahi hooaeg kestab 3 kuud, erinevalt 2 nädalasest püssijahiperioodist.

* Loomus viitab Rootsi (lõppraport 2021) teadusuuringule, kasutades sealt kontekstist väljarebitud infot – samale uuringule toetudes tegi Rootsi Jahimeeste Selts 2020 aastal ettepaneku vibujaht  Rootsis legaliseerida. 

Oma seisukohtade ja valeinfoga kahjustab Loomus tugevalt ka Eesti jahinduse ja jahimeeste mainet, eirates täielikult Euroopa regulatsioonides ja seadusandluses toodut ning FACE (European Federation for Hunting and Conservation/Euroopa jahinduse ja looduskaitse föderatsioon) 2020 aastal vibujahi osas toodud ametlikku seisukohta. 

FACE: Kinnitab, et EL-i looduslike elupaikade direktiiv[1], EL-i linnukaitse direktiiv[2] ja Berni konventsioon[3] ei takista Euroopa riikidel vibu ja noolega jahipidamise võimaldamist ja et see jahipidamise meetod on selgesõnaliselt tunnustatud Euroopa Nõukogu jahipidamise ja bioloogilise mitmekesisuse hartas. 

Loodame, et kui teie erakondade kandidaadid Riigikokku saavad, ei asu nad otsuseid langetama vaid isiklike arvamuste ja emotsioonide põhjal (nagu nähtub Loomuse valimiskompassist), vaid leiavad aega süveneda teemasse.

MTÜ Mägilased, Euroopa Vibujahi Föderatsioon ja Eesti Jahimeeste Selts on alati valmis ja avatud konstruktiivseteks aruteludeks, analüüsimaks, tuginedes teadusuuringutele, spetsialistide arvamustele ning teiste riikide kaasaegsetele praktikatele, erinevate jahipidamisvormide ja meetodite plusse ja miinuseid.

Jahivibu tõhusust täpse ja eetilise jahipidamisvahendina kinnitavad ka erinevate Euroopa riikide uuringud, näiteks Taani metskitse (2004) ja kabe-, tähnik- ning punahirve (2022), Hispaania metssea (2012) ja mägikitse (2016), Prantsusmaa nutria (2019) ning Soome valgesaba-pampahirve (2023) vibujahi uuringud.

Palume edastada ülaltoodud kiri oma erakonna kandidaatidele ja soovitame tungivalt, enne nii isiklike kui erakondlike seisukohtade kujundamist, tutvuda Soome (2023)  ja Taani (2022) värsketel uuringutel tuginevate seisukohtadega vibujahi osas, lisaks leiate lehelt www.vibujaht.ee eesti keelde tõlgituna 2019 avaldatud FACE seisukoha, koos viideta ja allikatega teistele Euroopa vibujahi-uuringuid ja praktikaid käsitlevate materjalidega.

Edu valimisteks!

MTÜ Mägilased juhatuse nimel

Rita-Anette Kohava

Kontakt: rita@mustnool.ee 

tel 52 32 177

foto: Shutterstock

Scroll to top