FACE-i seisukoht vibujahi osas

7. septembril 2020 hääletasid FACE* liikmesriigid Brüsselis vibujahi osas ühise seisukoha kujundamiseks.
* FACE on Euroopa jahinduse- ja loodukaitse katusorganisatsioon, mis esindab 7 miljonit jahimeest.

Originaaldokumendiga tutvu SIIN


FACE-i (European Federation for Hunting and Conservation/Euroopa jahinduse ja looduskaitse föderatsioon) seisukoht vibujahi osas

Kinnitab, et vibu ja noolega jahipidamisel on pikk traditsioon ja katkematu osa inimkonna kultuuris ja ajaloos;
Kinnitab, et EL-i looduslike elupaikade direktiiv[1], EL-i linnukaitse direktiiv[2] ja Berni konventsioon[3] ei takista Euroopa riikidel vibu ja noolega jahipidamise võimaldamist ja et see jahipidamise meetod on selgesõnaliselt tunnustatud Euroopa Nõukogu jahipidamise ja bioloogilise mitmekesisuse hartas;
Kinnitab lisaks, et vibujahti pidavate jahimeeste arv kasvab ning järjest rohkem Euroopa riike võimaldavad jahipidamist vibu ja noolega;
Mõistab, et vibu kasutamine esitab jahimehel väljakutse pääsemaks jahiulukile lähidistantsile, kus suurt rolli mängivad jahimehe kogemused ja oskused looduses liikumisel;
Mõistab lisaks, et vibujahi omadused võivad tuua juurde uusi jahimehi, kes muul juhul võivad otsustada jahimeeste kogukonnaga ühinemisest loobuda;
Tunnistab, et vibujaht on jätkusuutlik jahipidamise vorm, mis panustab ulukipopulatsiooni arvukuse reguleerimisse, kaasa arvatud ulukikahjude ennetus ja haiguste vältimine eelkõige linna(lähedastes) piirkondades, kus vibujaht võib olla turvaline lisaalternatiivi liikide reguleerimiseks;
Kinnitab, et vastava koolituse ja nõuetekohase varustusega jahimees on võimeline sooritama surmava lasu, kasutades piisava energiaga ja läbistavusega noolt;
Võtab arvesse tõendusmaterjali, mis näitab, et vibujaht vastab loomade heaolu standardile, täheldades samal ajal, et vibujahi turvalisuse mõõdete edasine uurimine on tervitatav (nt. rikošeti võimalused);

FACE ja selle liikmed leppisid 7. septembri 2020. a. peaassambleel kokku:

  • Et vibujaht täiendab tulirelvadega jahipidamist oma eeliste ja eripäradega, mis sobituvad vastavate ulukite/jahiloomade liikidega; vibujahil on oma kindel koht tulirelvadega jahipidamise kõrval
  • Kutsuda üles riiklikke või piirkondlikke asutusi viima sisse juriidilisi raamistikke, mis võimaldavad ja edendavad vibujahti, kui jahimeeste kogukond teeb vastava ettepaneku;
  • Edendada vibujahti Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil, kui see on asjakohane.

FACE-i peaassamblee poolt 7. septembril 2020. a. vastu võetud


[1] Direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta, täpsemalt selle direktiivi lisa IV.

[2] Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ, 30. november 2009, loodusliku linnustiku kaitse kohta, täpsemalt selle direktiivi lisa IV.

[3] Euroopa looduslike liikide ja looduslike elupaikade kaitse konventsioon, täpsemalt selle konventsiooni lisa IV.Scroll to top